КУПИТИ КВИТКИ
9-11, 15 липня
Sky Family Park

Оферта

Публічна оферта (договір) на надання послуг із показу концертів, концертних програм, інших видовищних програм.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. У справжній Публічній оферті на надання послуг із показу Концерту,концертної програми, іншої видовищної програми (далі — «Оферта») нижченаведенітерміни та визначення використовуються однаково в однині й у множині, у такихзначеннях:

1.1. «Організатор»- концертна організація Товариство з обмеженоювідповідальністю, що веде свою діяльність у сфері культури та мистецтва.

1.2. «Оферта» — справжня Публічна оферта на надання послуг із показу Заходу,опублікована на інтернет-сайтах, які належать і (або) перебувають в оренді вОрганізатора та (або) доступна на вимогу Учасника в офісі Організатора.

1.3. «Захід» — концертна програма, зокрема, театральний спектакль, цирковавистава, концерт у залі, клубі, спортивному комплексі або на майданчику простонеба, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, екскурсія, а такожбудь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки за пред’явленимспеціальним документом — квитком.

1.4. «Квиток» — документ, що засвідчує право Учасника на отримання послуги зпоказу Заходу у відповідний день та містить всю необхідну інформацію про Захід,виділеному Учаснику місці на Заході (секторі, ряді та інше, а так самозасвідчує право проходу на Захід), прізвище Учасника, дату Заходу та вартістьпослуг.

1.5. «Фестивальний Абонемент» — документ, що засвідчує право Учасника наотримання послуги з показу Заходу на всі дні фестивалю та містить всю необхіднуінформацію про Захід, виділеному Учаснику місці на Заході (секторі, ряді таінше, а так само засвідчує право проходу на Захід) та вартість послуг.

1.6. «Агент» — уповноважена юридична особа (особи) на підставі укладених зОрганізатором Договорів надання послуг із бронювання, оформлення та реалізаціїКвитків на різні Заходи.

1.7. «Учасник» — фізична особа (особи), який придбав Квитки на концерт (Захід)виключно для своїх особистих цілей, не пов'язаних із здійсненням Покупцемпідприємницької діяльності. Покупець погоджується з тим, що він не має прававикористовувати Квиток для реклами товарів, робіт і послуг як своїх, так ітретіх осіб, а також не має права здійснювати наступний перепродаж придбанихквитків третім особам.

1.8. «Концертанти» — фізична особа та/або музична група або колектив, якийпублічно виконує в живому виконанні або з допомогою технічних засобів творикультури та мистецтва від свого імені, на свій вибір, своєю волею й зі своєюкористю в складі Заходу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Справжня оферта регламентує умови та порядок показу Заходу тазобов’язання, що виникають у зв’язку з цим в Організатора та Учасника

2.2. Показ Заходу для Учасника проводиться виключно на умовах цієї Оферти талише в разі її повного й беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а таквідповідно акцепт на інших умовах не допускається. Використання Учасникомпослуг Організатора на запропонованих у цій Оферті умовах свідчить проукладення між ними договору.

2.3. Організатор має право в будь-який час коригувати справжню Оферту, але вбудь-якому разі такі зміни публікуються й доводяться до загального відома задопомогою публікацій на інтернет-сайтах Організатора:
— за електронною адресою в мережі інтернет: uparkfestival.com
— на сторінці Організатора в мережі «facebook»: www.facebook.com/uparkfestival

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання послуг на показ Заходу, а такожвчинення дій із повідомлення про час, місце, правила проведення, виданнянеобхідного для проходу документа.

3.2. Відповідальним за якість наданих Послуг перед Учасником є Організатор.

3.3. Захід є індивідуальною послугою.

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

4.1. Ухвалення Учасником положень цієї Оферти здійснюєтьсячерезконклюдентні дії (придбання квитка, пред’явлення квитка, прохід на огородженудля Заходу територію) (акцепт оферти). Вчинення акцепту Учасником цієї Офертипроводиться добровільно й у повному обсязі.

4.2. До здійснення акцепту оферти Учасникмає бути впевнений, що всі умовицієї Оферти йому зрозумілі та він приймає їх, безумовно, й у повному обсязі.

5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Учасник має право одержатиінформацію про Захід, місце, час йогопроведення, умови його проведення, вартість квитків, способи придбання квитків.

5.2. Учасник має право:
— оплатити в повному обсязі вартість квитка на Захід;
— не створювати копії квитка, не розміщувати в мережі інтернет,зокремасоціальних мережах зображення квитка або штрих-коду зображеного на квитку.
— не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення,які можуть мати злочинний характер або заподіяти будь-якої шкоди Організаторута Концертанту.
5.3. Організатор має право вимагати від Учасника дотримуватися всіх умов цієїОферти.
5.4. У разі недотримання Учасником будь-якого з пунктів Оферти, відмовити йомунадалі в наданні Послуг.
5.5. Організатор зобов’язується надавати Учаснику необхідну інформацію проконкретний Захід.
5.6. Схема майданчика, використовувана під час продажу квитків, є умовною.Організатор залишає за собою право змінювати розташування сцени та глядацькихзон.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань зОферти Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України таумов цієї Оферти. Відповідальність Організатора в процесі надання ПослугУчаснику обмежується функцією організації Заходи.
6.2. Організатор не несе відповідальності за невідповідність наданих послугочікуванням Учасника та/або його суб’єктивногооцінювання.
6.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати та моральну шкоду,отриманні Учасником,унаслідок помилкового розуміння або нерозуміння нимінформації про Захід.
6.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежневиконання цього договору, якщо це невиконання або неналежне виконанняспричиненні непередбачуваними обставинами (форс-мажор), що виникли незалежновід волі сторін після укладення цього договору, які сторони не моглипередбачити під час укладенні цього договору або запобігти розумними заходами.До таких обставин належать: повінь, пожежа, землетрус та інші явища природи, атакож війна, воєнні дії, аварії, епідемії, страйки, громадські заворушення,акти або дії державних органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цимдоговором, хвороба або травма будь-якого з Концертантів або необхідної людини зкоманди Концертантів та будь-які інші обставини, які не залежать від волісторін.
6.5. У разі виникнення обставин непереборноїсили Організатор має право скасувати або перенести Захід на свій розсуд.

6.6. Повернення коштів за квитки здійснюєтьсятільки в разі скасування заходу.
6.7. У разі скасування Заходу, за виняткомскасування за обставинами викладеними в п. 6.4 цього Договору Публічної Оферти,Організатор, зобов’язаний відшкодувати Учаснику номінальну вартість квитка.Номінальна вартість квитка — вартість відвідування Заходу, встановленаОрганізатором для всіх Учасників. Умови повернення квитків для кожногоконкретного Заходу визначаються Організатором і публікуються на інтернет-сайтахОрганізатора
за електронною адресою в мережі інтернет: http://uparkfestival.com/

6.8. У разі зміни будь кого з Концертантів в будь який з днів Заходу, квиткикатегорії «Фестивальний абонемент» не підлягають поверненню.
на сторінці Організатора в мережі «facebook»: https: //www.facebook.com/uparkfestival/

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спори, що виникаютьпід час виконання договору на умовах цієї Оферти,вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подаєтьсяОрганізатору в письмовому вигляді з додаткомдокументів, що обґрунтовуютьвимоги, що пред’являються, у термін не більше як 3(три) календарні дні з дативиникнення причини спору. Претензія розглядається Організатором у термін небільше як 1 місяць.

7.2. У разі неможливості досягнення згоди, суперечки підлягають розгляду в судіза місцем знаходження Організатора.

7.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуютьсязаконодавством України.

8. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайтіОрганізатора та діє безстроково. Положення цього пункту поширюються й надоповнення (зміни) до цієї Оферті